arrow_drop_up arrow_drop_down
10 vragen rond depressie

10 vragen rond depressie

2020/02/06 - Depressie is één van de meest voorkomende psychische aandoeningen. Volgens studies ligt de kans op een depressie 10 à 17 %. In België zal dus  1.000.000 tot 1.700.000 Belgen met een depressie te maken krijgen.

1) Kan iedereen depressief worden?

 

Depressie is één van de meest voorkomende psychische aandoeningen. Volgens studies ligt de kans op een depressie 10 à 17 %. In België zal dus  1.000.000 tot 1.700.000 Belgen met een depressie te maken krijgen.

Depressie treft vooral vrouwen (twee vrouwen op één man) en jongvolwassenen (25 à 35 jaar).  Depressiekomt voor in alle lagen van de bevolking en op eender welke leeftijd. Volgens de WHO zal depressie in het jaar 2020 de psychische ziekte zijn die het meest voorkomt in ontwikkelde landen.

 

2)      Hoe herken je depressie?

Een depressie wordt zelden herkend door degene die er aan lijdt of door de omgeving. Studies toont aan dat 40% van wie de diagnose "depressieve stoornis" kreeg, nooit een arts of psychiater hadden geraadpleegd.

 

Men gaat ervan uit dat een depressieve patiënt er verdrietig moet bijlopen, moet wenen of zelfmoordneigingen hebben. Vaak gaat een depressie meer over klachten zoals slaapstoornissen, concentratie- , geheugen- en aandachtsproblemen, ochtendmoeheid, psychomotorische remming, eetlust- en gewichtsstoornissen...

 

Niet alle depressies worden veroorzaakt door een rouwproces of een catastrofale gebeurtenis (zoals het verlies van een job of een echtscheiding). Depressies zijn vaak het gevolg van een stress, van relatie-, professionele of gezondheidsproblemen. Depressies komen ook voor zonder onmiddellijk aanwijsbare reden.

 

Om te spreken over depressie, moeten de symptomen minstens 14 dagen aanhouden en moet er een duidelijke vermindering van het functioneren optreden. Deze symptomen zijn  niet alleen emotioneel (droefheid, ontmoediging, gebrek aan interesse of genot voor de dagelijkse activiteiten, schuldgevoelens, zelfmoordgedachten), maar ook fysiek (slaapstoornissen, ochtendmoeheid, eetlustverlies, stoornissen van de aandacht, van het geheugen en van de concentratie, gewichtsverlies of -toename, psychomotorische remming).

 

Depressie vereist meestal een behandeling, wil men er terug bovenop geraken. Behandeling gebeurt door een psycholoog of psychiater door middel van therapie of medicatie.

 

3) Vanaf wanneer contacteer je de huisarts?

 

Wanneer problemen te zwaar zijn om mee om te gaan. Zwaarmoedigheid, wenen zonder duidelijke reden, een gevoel van moedeloosheid, doodsgedachten en klachten als slaapstoornissen met vroegtijdig ontwaken zonder opnieuw te kunnen inslapen, verlies of toename van het gewicht zonder een duidelijk aanwijsbare reden, geheugenfalen, stoornissen van de aandacht of de concentratie, niet verklaarde ochtendmoeheid, gebrek aan energie, vertraging van de gedachtengang... Dit  zijn allemaal zaken die met de arts moeten worden besproken.

 

Een vroegtijdige behandeling is uiterst belangrijk. Depressie heeft een oorzaak. Probeer niet zelf op zoek te gaan naar oplossingen.

 

4) Moet men kiezen tussen psychotherapie en antidepressiva?

 

In de meerderheid van de gevallen zal psychologische begeleiding worden aangevuld met een behandeling met medicatie.

Men zal aan de patiënt en aan zijn familie uitleggen wat een depressie in feite is, en wat het doel van de behandeling is. Men zal zowel voor de patiënt als de omgeving uitleggen wat de depressie heeft uitgelokt en hoe dit een impact heeft op de patiënt.

 

5) Kan ik verslaafd worden aan antidepressiva?

 

Antidepressiva zijn geen drugs. Men stelt bij de meeste antidepressiva geen fysieke afhankelijkheid vast. Wanneer men zich nog depressief voelt nadat men de medicatie afbouwde kan dit wel fysieke gevolgen hebben. Dit zijn echter dezelfde gevolgen als wanneer men geen antidepressiva zou nemen.

 

Antidepressiva veroorzaken geen wijziging van de persoonlijkheid en lokken normaal geen agressiviteit of geweld uit. Toch gaat het niet om onschuldige geneesmiddelen: ze vereisen een regelmatige medische opvolging door de huisarts of de psychiater.

 

6) Mag men zelf de behandeling onderbreken?

 

De werking van een antidepressiva is niet onmiddellijk merkbaar. Soms zullen de eerste waargenomen tekenen zelfs met nevenwerkingen te maken hebben zoals : misselijkheid, hoofdpijn, zenuwachtigheid. Die bijwerkingen zijn van voorbijgaande aard en zullen meestal na een tiental dagen spontaan verdwijnen.

De eerste positieve effecten van de behandeling zullen pas na ongeveer drie weken merkbaar zijn. In sommige gevallen, voornamelijk bij oudere patiënten, zal zelfs een behandeling van een zestal weken nodig zijn vooraleer een therapeutisch effect merkbaar wordt.

 

Het is niet uitgesloten dat sommige patiënten levenslang antidepressiva dienen te nemen.

 

7) Hoe erg moet het zijn voor men naar psychiater gaat?

 

In bepaalde omstandigheden zal uw huisarts u naar een psychiater verwijzen om zo professioneel advies in te winnen om uw depressie op de beste manier op te vangen.

 

De psychiater is door zijn vorming optimaal in staat om zowel antidepressiva voor te schrijven, als een afdoende psychotherapeutische ondersteuning te bieden. In bepaalde omstandigheden zal hij beroep doen op een psychotherapeut om dit laatste luik adequaat op te vangen.

 

8) Kan ik met een depressie in de psychiatrie terechtkomen?

 

Een psychiater raadplegen betekent niet dat men 'geestesgestoord' is of dat men automatisch in een psychiatrische instelling terecht komt. Slechts wanneer er zich een ernstig psychisch of lichamelijk probleem voordoet of wanneer blijkt dat de familie de patiënt niet kan opvangen, zal men overgaan tot een opname in een psychiatrisch ziekenhuis of een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. Dit kan enkel na grondige motivering en meestal na instemming van de patiënt zelf.

 

9) Kan men depressie binnen het gezin oplossen?

 

De impact van depressie op de familiale omgeving is ernstig. Vaak begrijpen partner en/of kinderen niet wat er aan de hand is. Waarom die onverschilligheid ? Waarom blijft hij/zij in bed liggen, en is hij/zij zo verschrikkelijk moe ? Waarom vertoont hij/zij geen interesse meer voor de dagelijkse activiteiten of voor vrije tijd ? Waarom is hij/zij het allemaal "beu" en lijkt hij/zij zo verdrietig?

 

Het kan zo ver gaan, dat de omgeving zich schuldig gaat voelen en zich verwijten gaat maken, of zich verantwoordelijk gaat voelen voor het gedrag van de gedeprimeerde.

 

Tijdens de moeilijke fase van het opstarten van de behandeling van de depressie is de morele steun van familie en onmiddellijke omgeving van essentieel belang. Het is van groot belang voor het nauwkeurig opvolgen van de voorgeschreven antidepressieve medicatie om de levenspartner en de onmiddellijke omgeving erbij te betrekken.

 

10) Hoe maak je aan iemand duidelijk dat hij/zij best hulp zoekt?

 

Indien het essentieel is dat de omgeving en de partner bij de behandeling betrokken worden, dan is het even belangrijk te beseffen dat het hier gaat om een ziekte die behandeld moet worden en niet om een gebrek aan moed en energie of om een bewuste keuze van betrokkene om zich "te laten gaan".

 

In de beginfase van de behandeling moet men van een intense aanwezigheid blijk geven, de patiënt ondersteunen, hem/haar helpen, ermee praten voor zover hij/zij dit schijnt te verlangen, hem/haar voorstellen de groep of de familiekring te vervoegen bij ontspanningsactiviteiten, zowel als bij banale activiteiten van het dagelijkse leven.

 

Dikwijls zal ziekteverlof zich opdringen omwille van een verminderde of gestoorde werking van de verstandelijke en gemoedsfuncties, waardoor arbeid inefficiënt of zelfs gevaarlijk kan worden.

 

Tot Slot

 

Hoewel Depressie vaak voorkomt is erover praten taboe. Voel je je niet helemaal ok en kan je niet meteen een reden geven? Neem dan contact op met je huisarts. Deze zal je doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater. 

Wil je praten over de zaken die 

je uit balans brengen?  

Mogen we je cookies aanbieden?