You deserve happiness

Algemene voorwaarden

TOEPASSINGSGEBIED Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en of overeenkomsten uitgaande van of gesloten met BeYOE – Vic Verdonck tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en bepalingen uit enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen de klant en BeYOE – Vic Verdonck gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. DEFINITIE Materialen en/of diensten: alle zaken en/of prestaties geleverd door BeYOE – Vic Verdonck die zijn opgenomen in de aanbieding, de offerte, de overeenkomst of enig ander document in de verhouding tussen BeYOE – Vic Verdonck en de klant. Overeenkomst: de bron van de verbintenissen tussen de klant en BeYOE – Vic Verdonck zoals tot stand gekomen ingevolge de aanvaarding van de definitieve aanbieding of van de definitieve offerte, met als voorwerp de levering van één of meerdere materialen en/of diensten door BeYOE – Vic Verdonck. OFFERTE, PRIJZEN EN BEVESTIGING Offertes zijn geldig voor een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de offerte, tenzij anders aangeduid op de offerte. Prijzen zijn exclusief btw en zijn niet noodzakelijk eveneens van toepassing op toekomstige opdrachten. BeYOE – Vic Verdonck behoudt zich het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan die de uitvoering van de verbintenissen in de Overeenkomst verzwaart of bemoeilijkt, ook al volgt die verhoging uit voorzienbare omstandigheden. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST BeYOE- Vic Verdonck verbindt zich ertoe de opdracht zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren, op onafhankelijke basis, daarbij zo veel als mogelijk rekening houdend met de belangen van de klant. BeYOE – Vic Verdonck zal de klant voor zover als nodig op de hoogte houden van de voortgang van de activiteiten. De klant is ertoe gehouden alles te doen dat redelijkerwijze noodzakelijk is om een tijdige en correcte uitvoering/levering door BeYOE – Vic Verdonck mogelijk te maken. Deze verplichting omvat onder meer het overmaken van de gevraagde informatie en materiaal, dit uiterlijk op het daartoe overeengekomen tijdstip. Niet naleving van deze verplichting door de klant leidt van rechtswege tot het verval van enige leveringstermijn waartoe BeYOE – Vic Verdonck in voorkomend geval zou gehouden zijn. BeYOE – Vic Verdonck heeft recht op vergoeding van alle schade die zij zou lijden ingevolge het niet naleven van voormelde verplichting in hoofde van de klant en van alle meerwerk overeenkomstig artikel 8.1 van de Overeenkomst. Elke termijn die door BeYOE – Vic Verdonck zou worden vooropgesteld voor de levering van materialen en/of diensten is indicatief van aard en niet bindend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen. BeYOE – Vic Verdonck zal de klant zo spoedig mogelijk verwittigen indien zij vreest een gestelde leveringstermijn niet te zullen halen. Klachten met betrekking tot de geleverde materialen en/of diensten dienen schriftelijk aan BeYOE – Vic Verdonck te worden overgemaakt, zo snel als mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van 10 (tien) werkdagen na levering. Bij gebrek aan klachten binnen voormelde termijn heeft de klant het resultaat van de opdracht aanvaard en goedgekeurd. BEROEP OP DERDE PARTIJEN Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zal BeYOE – Vic Verdonck het recht hebben de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden toe te vertrouwen. INTELLECTUELE EIGENDOM Indien de klant, in uitvoering van artikel 4.2 van de Overeenkomst, informatie, documenten of materialen overmaakt aan BeYOE – Vic Verdonck, garandeert de klant dat de geleverde informatie en de mededeling ervan geen rechten van derden schendt. De klant is ertoe gehouden BeYOE – Vic Verdonck volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle eventuele aanspraken en vorderingen van derden wegens de eventuele schending van hun rechten door de geleverde informatie, documenten of materialen. BeYOE – Vic Verdonck heeft te allen tijde het recht haar handelsnaam en logo op permanente wijze aan te brengen op de door haar geleverde materialen. De klant is niet gerechtigd het geleverde werk en de geleverde materialen openbaar te maken of te gebruiken zonder vermelding van de handelsnaam en/of het logo van BeYOE – Vic Verdonck of op enige wijze het werk van BeYOE – Vic Verdonck te verspreiden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van BeYOE – Vic Verdonck. Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen zoals – zonder exhaustief te zijn – analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij BeYOE – Vic Verdonck, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. LICENTIE Mits integrale nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, zal de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie op de geleverde materialen en/of diensten toegekend worden, d.w.z. het recht tot publicatie en verveelvoudiging, zoals desgevallend bepaald in de Overeenkomst. Elke licentie toegekend aan de klant in het kader van de Overeenkomst zal automatisch vervallen, zonder dat een ingebrekestelling vereist is i) vanaf het ogenblik dat de klant in gebreke blijft, zijn (betalings)verplichtingen op basis van de Overeenkomst na te komen (of in gebreke blijft deze volledig na te komen) en ii) indien de Overeenkomst voortijdig beëindigd of ontbonden wordt, ongeacht de reden. VERGOEDING VOOR MEERWERKEN 8.1 Geleverde materialen en/of diensten die niet vermeld zijn in de offerte zullen gefactureerd worden op basis van de gebruikelijke tarieven van BeYOE – Vic Verdonck, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. BETALING Na ontvangst van de goedgekeurde offerte zal BeYOE – Vic Verdonck de klant een voorschotfactuur sturen, ten bedrage van 30% van het totale bedrag (incl. btw), zoals gespecificeerd op de offerte. Betaling van de voorschotfactuur dient plaats te vinden binnen 5 werkdagen na factuurdatum. Laattijdige betaling zal van rechtswege leiden tot de opschorting van (de aanvang van) de werkzaamheden door BeYOE – Vic Verdonck. Van de klant ontvangen betalingen kunnen door BeYoe – Vic Verdonck toegerekend worden op oudere nog openstaande facturen.

De betaling van tussentijdse facturen en van eindfacturen dient plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum. Laattijdige betaling zal van rechtswege, en zonder vereiste van voorafgaande ingebrekestelling, leiden tot het verschuldigd zijn van nalatigheidsinteresten, overeenkomstig de wet betreffende betalingsachterstand bij handelstransacties. 9.3 Onverminderd de voorwaarden voor aanvaarding zoals bepaald in artikel 4.4 van de Overeenkomst, dienen facturen aangetekend geprotesteerd te worden binnen 10 (tien) werkdagen na factuurdatum. Na deze termijn dienen facturen als aanvaard te worden beschouwd. BEEINDIGING BeYOE – Vic Verdonck heeft het recht om de Overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande rechtelijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding te ontbinden indien de klant in gebreke blijft één of meer uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen tijdig en behoorlijk na te komen en in het geval van faillissement, opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie, insolventie, ontbinding en/of vereffening in hoofde van de klant. 10.2 Wanneer de klant de Overeenkomst vroegtijdig beëindigt of annuleert, of wanneer de Overeenkomst is ontbonden ten laste van de klant, zal de klant – bovenop de openstaande facturen en de aan derde partijen verschuldigde vergoedingen – een vergoeding verschuldigd zijn voor geleden verlies en gederfde winst gedurende de normaal gezien nog resterende duur van de Overeenkomst, die niet minder dan 40% van het nog niet-gefactureerde offertebedrag zal bedragen en met voorbehoud tot het vorderen van een hogere schadevergoeding indien de werkelijk geleden schade hoger is. AANSPRAKELIJKHEID De klant erkent en aanvaardt dat de verbintenissen in hoofde van BeYOE – Vic Verdonck louter middelenverbintenissen zijn. BeYOE – Vic Verdonck is slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van een concreet bewezen fout en is niet aansprakelijk voor immateriële, indirecte of gevolgschade van welke aard ook (met inbegrip van doch niet beperkt tot: winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, verlies van cliënteel en/of werknemers, etc.), noch voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. BeYOE – Vic Verdonck kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit de fout van derden welke ingeschakeld zijn voor leveringen, het verlenen van diensten of medewerking in de uitvoering van de Overeenkomst, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout. De aansprakelijkheid van BeYOE – Vic Verdonck is in elk geval beperkt tot de waarde van wat gepresteerd is, hetgeen zal worden vastgesteld aan de hand van de facturatie van BeYOE – Vic Verdonck uitgeschreven op naam van de klant met betrekking tot het betrokken project en is beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door BeYOE – Vic Verdonck werd afgesloten. BeYOE – Vic Verdonck zal de klant uitnodigen bij het einde van een project om een finale evaluatie over te maken. Iedere aanspraak van de klant tot schadevergoeding lastens BeYOE – Vic Verdonck vervalt van rechtswege 10 (tien) werkdagen na de voormelde eindevaluatie in overeenstemming met artikel 4.4 van de Overeenkomst VERTROUWELIJKHEID 12.1 De partijen bij de Overeenkomst verbinden zich er toe om elke vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op één van de partijen, haar contractanten, aangestelden, werknemers en/of de met haar verbonden vennootschappen niet aan derden kenbaar te maken, te verspreiden en/of te gebruiken anders dan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tussen de partijen. 12.2. De informatie die BeYOE – Vic Verdonck verwerft van aangestelden, zelfstandige dienstverleners en/of werknemers van de klant in de uitvoering van haar contractuele verplichtingen is strikt vertrouwelijk en zal slechts worden meegedeeld aan de klant voor zover en op de wijze noodzakelijk geacht door BeYOE – Vic Verdonck. BeYOE – Vic Verdonck kan niet verplicht worden alle of delen van de verworven informatie over te maken aan de klant. PRIVACY- EN GEGEVENSBESCHERMING De partijen verklaren dat er persoonsgegevens van de bij de Overeenkomst betrokken personen kunnen verwerkt worden, waaronder: naam, voornaam, telefoon- en gsm-nummer, werkadres en e-mail. Elke partij mag deze zakelijke gegevens bewaren en verwerken voor administratieve doeleinden en voor zover noodzakelijk in de uitvoering van de Overeenkomst. BeYOE – Vic Verdonck kan de persoonsgegevens aan derden mededelen indien dit nodig is voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen of de uitvoering van deze Overeenkomst. BeYOE – Vic Verdonck kan de gegevens tot 5 (vijf) jaar na beëindiging van de samenwerking tevens gebruiken teneinde de klant te blijven informeren over haar dienstverlening/projecten/opleidingen. Elke betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien (en er kopie van op te vragen), te corrigeren of te verwijderen en om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking en heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Elke betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. OVERIGE BEPALINGEN Het is de klant niet toegestaan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, noch enige rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan derden, zonder voorafgaandelijk schriftelijk toestemming van BeYOE – Vic Verdonck. Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze Overeenkomst overeenkomstig het toepasselijk recht ongeldig of niet afdwingbaar zou blijken zal dit geenszins de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid tot gevolg hebben van de gehele Overeenkomst of van de overige bepalingen van de Overeenkomst. Enkel het Belgische recht is van toepassing op de Overeenkomst tussen BeYOE – Vic Verdonck en de klant. Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitvoering en de beëindiging van de Overeenkomst zal uitsluitend en definitief beslecht worden door de Gents rechtbanken.

Wil je weten wat ik voor je kan betekenen?

Plan een gratis en vrijblijvende afspraak om samen naar de mogelijkheden te kijken.

Vic Verdonck draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches