Pesten op het werk: Hoe ga ik om met pestgedrag?

Pesten op het werk: Hoe ga ik om met pestgedrag? 

pesten op het werkPesten op het werk? Accepteer dat ze onvermijdelijk het slachtoffer zullen spelen  

Onlangs had ik een vrouw die contact met me opnam. Ze verbaasde me door te vertellen hoe haar ex reageerde toen ze de relatie beëindigde.  

‘Hoe kan iemand proberen haar te vernederen bij vreemden en iedereen die ze kent? Is het typerend dat ze elk detail van de relatie nemen en deze verdraaien om van zichzelf het slachtoffer te maken?  

Dit gebeurt wanneer je de relatie beëindigt met een manipulator.  

De lastercampagne komt voort uit een combinatie van 3 factoren. Ego, de angst voor toekomstige schaamte en iemand die tot de conclusie zou kunnen komen dat de pester aan het liegen is.  

Ongeacht de reden is het nog steeds moeilijk om deze situatie te overleven.  

Dit is wat ik aanraad als je momenteel wordt gepest. 

Accepteer dat er bepaalde dingen zijn waar je geen controle over hebt.  

We hebben geen controle over wat iemand achter onze rug om zegt. Als iemand een lastercampagne wil lanceren, kan dat.    

Ik raad aan om alle berichten en spraakopname te bewaren om te laten zien wat er gebeurt.  

  

Accepteer dat ze het slachtoffer zullen spelen  

Toen mijn cliënte de gewelddadige relatie verliet, vertelde haar ex-partner al zijn vrienden dat ze hem had bedrogen.  

Het was niet waar. Hij bedroog haar, maar het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje en al zijn vrienden negeerden haar wanneer ze haar in het openbaar zagen.  

 Ze realiseerde zich dat deze mensen zijn leugens geloofden en een oogje dichtknepen voor zijn beledigende gedrag. Het waren mensen die ze eigenlijk niet meer in haar leven wilde hebben.  

 Probeer jezelf niet te verdedigen, blijf kalm en onthoud dat daden luider spreken dan woorden.  

 Accepteer dat terugvechten zinloos is  

 Mijn advies is niet om over je heen te laten lopen. Als het gaat om vechten of proberen je punt te beargumenteren, is het beter niet deel te nemen aan de situatie.  

 Het is belangrijk om te beseffen dat je partner jou al een tijdje als de slechterik afschilderde. Ze willen ervoor zorgen dat hun verhaal klopt.   

Hoe meer je zal terugvechten,  hoe meer munitie je hem of haar geeft. Probeer in plaats daarvan, hoe moeilijk dit ook is, je uiterste best te doen om niet te reageren.  

Door niet te reageren hebben hun beweringen dat je”psychopaat” en “gek” bent, geen gewicht. Door blijvend in te gaan op hun beschuldigingen zullen ze hun betoog ondersteunen door “zie je wel?” te zeggen.  

 

Ze zullen je reputatie belasteren, ongeacht wat je doet, dus probeer het van je rug te laten rollen.  

  

Accepteer dat wat je doormaakt moeilijk is  

Dit is niet zomaar een persoon die geruchten over jou begint. Dit is iemand van wie je ooit hield en probeerde je te breken en je reputatie te vernietigen.  

Een fase die ik de vaak hoor en die mijn hart breekt, is de volgende.  

  

“Ze hebben gelijk, ik ben een slecht persoon … “  

  

De realiteit is dat je bij iemand was die manipulatief en beledigend was. Ook al ben je vertrokken, ze willen nog steeds een manier vinden om je pijn te doen.  

  

Het is belangrijk om jezelf eraan te herinneren dat wat je doormaakt niet jouw schuld is. Deze situatie is het resultaat van de onzekerheid en haat van iemand anders. Het heeft niets met jou te maken.  

  

Mijn laatste aanbeveling is om steun te zoeken bij vrienden/ familie/ of andere overlevers van pestgedrag.  

  

Je bent niet de enige die dit meemaakt en je weet dat jij degene bent die het slachtoffer was. Dit is niet jouw schuld. 

  

Toch wil een pester meestal geen ‘nee’ accepteren als antwoord. Het kan moeilijk zijn om de boodschap over te brengen op iemand die niet luistert.  

  

Als je je in die situatie bevindt, zijn hier vijf manieren waarop u een pester zover kunt krijgen jou met rust te laten.  

# 1. Ga niet in contact  

Ze zullen proberen contact met je op te nemen. Wees erop voorbereid dat ze op elke mogelijke manier contact zullen opnemen.  

  

Ik herinner me dat mijn cliënt zei dat haar ex brieven begon te schrijven. Ze had hem voor al het andere al geblokkeerd. Ze was verbaasde over de moeite die hij deed om contact op te nemen terwijl hij geen energie in hun relatie kon steken.  

# 2. Ga voor weinig contact  

Als geen contact geen optie is (co-ouderschap, gezinslid, etc.), raad ik aan om weinig contact te hebben.    

Dit betekent dat u contact houdt op uw voorwaarden. Je laat niet alles vallen op het moment dat de pester iwenkt.  

Het gaat om het stellen van grenzen. Weinig contact houden is soms het gezondst voor uw geestelijke gezondheid. Het kan net zo goed betekenen dat je je terugtrekt en het gesprek op peil houdt.  

Het is niet gemakkelijk om een bullebak uit je leven te zetten. Door weinig contact te houden, kan je je grenzen intact houden en je gevoelens beschermen.  

# 3. Houd emotie erbuiten  

 Een van de moeilijkste dingen is niet toegeven aan de belachelijke beweringen en uitspraken van de pestkop.   

Het is onmogelijk om een gezonde discussie te hebben met een pestkop.  

Het kan moeilijk zijn, maar door emotie uit de situatie te verwijderen, geef je hen geen echte munitie om te gebruiken.  

Als je kalm blijft, zullen ze je emoties niet manipuleren. Op deze manier kunnen ze zien dat ze niet uit je opkomen. Zodra dit gebeurt, zullen ze zich waarschijnlijk vervelen en een nieuw doelwit vinden om te manipuleren.  

# 4. Maak jezelf het middelpunt van de belangstelling  

Een pestkop is onzeker en heeft aandacht nodig om zich gevalideerd te voelen.  

Als je in een groep zit en wilt dat de pestkop je met rust laat, zorg dan dat je in het middelpunt van de belangstelling staat.  

Pestkoppen kunnen hypergevoelig zijn en exploderen bij de kleinst waargenomen geringheid. Als ze hun zin niet krijgen of niet in het middelpunt van de belangstelling staan, kunnen ze boos worden.  

Als een pester niet in de schijnwerpers komt te staan, gaan ze weg, of leiden ze de aandacht naar hen af. Deze strategie haalt waarschijnlijk hun aandacht van je af.  

Houd er rekening mee dat de situatie van iedereen met een pester anders zal zijn.   

 

Ik wil met deze voorbeelden tools ter beschikking stellen zodat je je emoties en gevoelens kunt beschermen. Je verdient het om gezonde relaties te hebben, niet die waarin je wordt gemanipuleerd.  

 

Wat zegt de wetgeving? 

Sinds 16 juni 2007 werd de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk toegevoegd aan het meer algemene domein van de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Het KB van 10 april 2014 (BS 28/4/2014) brengt nog bijkomende wijzigingen aan. 

  

Het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk werd opgeheven door het koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Dit besluit herneemt (weliswaar in gewijzigde vorm) de bepalingen van het besluit van 11 juli 2002 in een aparte afdeling die bijzondere bepalingen bevat betreffende de voorkoming van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

  

De specifieke wettelijke bepalingen betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk die vervat zijn in hoofdstuk Vbis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk werden eveneens behouden en gewijzigd door de wetten van 10 januari 2007 en 6 februari 2007. 

  

Definities 

Geweld op het werk wordt gedefinieerd als elke feitelijkheid waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk. Geweld op het werk uit zich hoofdzakelijk door handelingen die op een bepaald ogenblik gesteld worden, zoals bedreigingen, fysieke agressie (directe slagen maar ook bedreigingen bij een gewapende overval, …) of verbale agressie (beschimpingen, beledigingen, plagerijen, …). 

  

Ongewenst seksueel gedrag op het werk wordt gedefinieerd als elke vorm van ongewenst verbaal, niet-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. 

  

Ongewenst seksueel gedrag op het werk kan zich op verschillende wijzen uiten, zowel fysiek als verbaal: het kan zowel gaan om lonken of wellustige blikken, dubbelzinnige opmerkingen of insinuaties, tonen van pornografisch materiaal (foto’s, teksten, video’s…), compromitterende voorstellen…; het kan ook gaan om aanrakingen, slagen en verwondingen, verkrachting… 

Pesten op het werk

Pesterijen op het werk worden gedefinieerd als meerdere gelijkaardige of uiteenlopende onrechtmatige gedragingen, buiten of binnen de onderneming of instelling, die plaats hebben en die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon bij de uitvoering van het werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd dat zich inzonderheid uit in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften. 

  

De constitutieve elementen van pesterijen zijn het onrechtmatig karakter van de gedragingen, de herhaling ervan in de tijd en de gevolgen ervan. Het hoeft niet noodzakelijk te gaan om hetzelfde gedrag dat zich herhaalt. Het is voldoende dat de gedragingen – zelfs van verschillende aard – zich voordoen. 

  

De normale gezagsuitoefening van een werkgever kan niet gelijkgesteld worden met pesten, zelfs al worden bepaalde situaties slecht beleefd door de werknemer, rekening houdend met zijn subjectiviteit en gevoeligheid. Het feit dat de persoon die zich slachtoffer voelt het gedrag als onrechtmatig ervaart, wil niet zeggen dat het dat ook is. 

  

De dader moet niet noodzakelijk opzettelijk hebben gehandeld. Het volstaat dat zijn gedrag een impact heeft op de persoon, zelfs als de dader deze gevolgen niet gewenst heeft. 

  

Pesterijen op het werk kunnen zich op verschillende manieren uiten: 

  

Isoleren van de persoon door hem te negeren, door aan zijn collega’s te verbieden met hem te praten, hem niet uit te nodigen op vergaderingen… 

Verhinderen dat de persoon zich uitdrukt door hem voortdurend te onderbreken, en systematisch te bekritiseren; 

De persoon in diskrediet brengen door hem geen enkele taak te geven, hem enkel nutteloze opdrachten op te leggen of die onmogelijk kunnen worden uitgevoerd, hem de nodige informatie voor de uitoefening van zijn functie onthouden, hem te overladen met werk, … 

de persoon van iemand als individu aantasten door hem te kleineren, door roddels over hem te verspreiden, kritiek te uiten op zijn religieuze overtuiging, zijn afkomst, zijn privé-leven, … 

Preventiebeleid 

De werkgever moet in zijn algemeen preventiebeleid inzake psychosociale belasting veroorzaakt door het werk maatregelen opnemen die gericht zijn op het bestrijden van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. De nadruk wordt gelegd op de risico-analyse van de psychosociale aspecten van de arbeid. Hierop wordt het preventiebeleid gebaseerd. 

  

Actiemiddelen ten dienste van de persoon 

De regelgeving inzake de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag heeft zowel betrekking op de werknemer als op de werkgever of derden. 

  

Derden zijn personen die geen werknemer zijn van het bedrijf, maar die met hen in contact komen bij de uitvoering van hun werk, bijvoorbeeld klanten, leveranciers, … De actiemiddelen van deze personen zijn echter niet geheel identiek. Hier wordt het register van feiten van geweld door derden bijgehouden. Dit is verplicht voor elke onderneming. 

  

Een werknemer die meent het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, kan opteren voor drie actiemogelijkheden: de interne weg, via de toezichtsambtenaren of via een procedure voor het bevoegde rechtscollege. Hij kan de voorrang geven aan de interne weg, hij kan zich wenden tot de ambtenaren belast met het toezicht, of hij kan een procedure voor de bevoegde rechtbank instellen. 

  

Indien hij de interne procedure verkiest, wendt hij zich ofwel tot de vertrouwenspersoon ofwel tot de preventieadviseur gespecialiseerd in de psychosociale aspecten van het werk. 

  

Ontslagbescherming 

Er werden een aantal beschermingsmechanismen ingesteld opdat de werknemers die menen het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk hun toestand ter sprake durven brengen zonder represailles te moeten vrezen voor hun beroepsloopbaan: 

  

de werkgever mag de arbeidsrelatie niet beëindigen noch de arbeidsvoorwaarden op ongerechtvaardigde wijze eenzijdig wijzigen; 

de werkgever mag deze handelingen niet stellen tijdens de 12 maanden die volgen op het indienen van de klacht of het afleggen van de getuigenverklaring of na de instelling van de rechtsvordering, en dit tot drie maanden nadat de uitspraak definitief is geworden; 

indien de werkgever desondanks binnen voornoemde termijn de arbeidsrelatie beëindigt of de arbeidsvoorwaarden op ongerechtvaardigde wijze eenzijdig wijzigt, moeten de redenen van de beslissing van de werkgever vreemd zijn aan de klacht, de rechtsvordering of de getuigenverklaring. 

Hij zal het bewijs van deze redenen moeten leveren voor de rechter bij wie de werknemer een ontslagvergoeding kan vorderen waarvan het bedrag forfaitair is vastgesteld op zes maand brutoloon of waarvan het bedrag overeenstemt met de werkelijk geleden schade die moet bewezen worden door de werknemer. 

  

De werknemer kan bij de werkgever de re-integratie in de onderneming vragen, vooraleer deze vergoeding te vorderen.Deze beschermingsmechanismen zijn van toepassing op: 

  

de werknemers die een met redenen omklede klacht hebben ingediend bij de vertrouwenspersoon, de preventieadviseur; 

                                            klacht hebben ingediend bij de Inspectie toezicht welzijn op het werk; 

                                            bij de politie klacht hebben ingediend , het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter; 

                                            rechtsvordering instellen of voor wie een rechtsvordering wordt ingesteld; 

                                     als getuige optreden in de interne procedure of als getuige in rechte. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je weten wat ik voor je kan betekenen?

Plan een gratis en vrijblijvende afspraak om samen naar de mogelijkheden te kijken.